สถิติของ goldenslotแบ่งได้เป็น 2 ชนิด

1. สถิติของ บรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นสถิติของ goldenslotที่ใช้ชี้แจงคุณสมบัติต่าง ๆของความต้องการเรียน ในกรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่ง ขั้นตอนการทางสถิติที่อยู่ในจำพวกนี้ ได้แก่
– การจัดปฏิบัติกับข้อมูลของ goldenslotโดยเสนอในรูปของตารางหรือรูปภาพ
– การแปลงคะแนนให้อยู่ในต้นแบบอื่น ๆอาทิเช่น เปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนนมาตรฐาน ฯ
– การคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยหรือการกระจัดกระจายของข้อมูลของ goldenslot อย่างเช่น กลางวิชาเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิสัย ฯ
2. สถิติอ้างอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ชี้แจงคุณสมบัติของสิ่งที่มีความต้องการเล่าเรียน goldenslot slotsในกรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่ง แล้วสามารถอ้างอิงไปยังกรุ๊ปอื่น ๆได้ โดยกรุ๊ปที่เอามาเรียน goldenslotควรเป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ผู้แทนที่ดีของประชาชนได้มาโดยแนวทางการสุ่มค่า goldenslot ตัวอย่าง รวมทั้งผู้แทนที่ดีของพลเมืองจะเรียกว่า “กลุ่มของตัวอย่าง” สถิติอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 จำพวกย่อยหมายถึง
2.1 สถิติมีพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) เป็นกรรมวิธีการทางสถิติที่ควรจะเป็นไปตามข้อตกลงพื้นฐาน 3 ประการ ดังต่อไปนี้
– ตัวแปรที่อยากได้วัดควรต้องอยู่ในมาตราการประมาณระดับตอนขึ้นไป (interval scale)
– ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มของตัวอย่างควรมีการแจกแจงเป็นโค้งธรรมดา
– กรุ๊ปมวลชนแต่ละกรุ๊ปที่เอามาศึกษาเล่าเรียน goldenslot goldenslotต้องมีความปรวนแปรเสมอกัน
สถิติของ goldenslotมีพารามิเตอร์ ได้แก่ t-test, ANOVA, Regression Analysis อื่น ๆอีกมากมาย
2.2 สถิติของ goldenslotไม่มีพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) เป็นขั้นตอนการทางสถิติของ goldenslotที่ไม่มีข้อจำกัดใด ๆก็ตามโน่น ก็คือ
– ตัวแปรที่อยากวัดอยู่ในมาตราการประเมินระดับใดก็ได้ (norminal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale)
– ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มทดลองมีการแจกแจงแบบใดก็ได้ (free distribution)
– กรุ๊ปพลเมืองแต่ละกรุ๊ปที่เอามาศึกษาเล่าเรียน goldenslot goldenslot slotsไม่ต้องมีความปรวนแปรเสมอกัน
สถิติไม่มีพารามิเตอร์ เป็นต้นว่า ไคสแควร์, Median test, Sign test อื่น ๆอีกมากมาย
โดยธรรมดาแล้วนักค้นคว้ามักนิยมใช้สถิติมีพารามิเตอร์ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะผลสรุปที่ได้จากการใช้สถิติมีพารามิเตอร์มีอำนาจการทดลอง (power of test) สูงขึ้นยิ่งกว่าการใช้สถิติของ goldenslotไม่มีพารามิเตอร์ โดยเหตุนั้นเมื่อข้อมูลมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับกติกาพื้นฐานสามประการในการใช้สถิติของ goldenslotมีพารามิเตอร์ ก็เลยไม่มีผู้ใดคิดที่จะใช้สถิติของ goldenslotไม่มีพารามิเตอร์ในการทดลองข้อสมมติ

Related articles